شرکت ایثار فجر

آخرین وضعیت درختان پسته باغات شرکت کشت و صنعت آبشیرین خرداد 1403


در حال حاضر درختان باغات در مرحله شکل گیری و تشکیل پوسته سخت می باشند که کنترل و مبارزه به موقع با آفات فصلی و آبیاری منظم جهت پر کردن مغز پسته، از ضروریات این دوره می باشد. قابل ذکر است این شرکت ارقام عباسعلی، اکبری، احمدآقایی، فندقی و کله قوچی را در باغات خود دارد.

ایثار فجر کاشان