شرکت ایثار فجر

پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱

غدیر، یک کلمه نیست، یک برکه نیست؛ یک دریاست؛ رمزی است بین خدا و انسان.


روزعیدغدیرخم ( 18 ذی الحجه )،  روز منصوب شدن امیرالمومنین حضرت علی (ع) به جانشینی سرور عالمان حضرت محمد(ص) است.

سادات فرزندان امام علی (ع) و نسل آل محمد(ص) هستند و این عید، عیدسادات نیز می باشد.

از جمع ۸,۳۹۰ سهامدار شرکت ایثارفجر، 510 نفر سیدآل محمد، افتخار خدمتگزاری برای ما کارکنان و اعضای هیئت مدیره شرکت ایثارفجر را دارا است.

این عید را به همه عزیزان سهامدار و بویژه به 510 سید سهامدار شرکت تبریک و تهنیت و آرزوی سلامتی و سربلندی داریم.

                                                                                                                                                                                                                                         مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

                                                                                                                                                                                                  شرکت ایثارفجر کاشان

                                                                                                                                                                                                          تیرماه1401

ایثار فجر کاشان