شرکت ایثار فجر

پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت آب شیرین با نماد بورسی آبین


مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت آب شیرین با نماد بورسی آبین در تاریخ 1401/4/30 در اتاق بازرگانی کاشان برگزار گردید. لازم به ذکر است 68 درصد سهام شرکت کشت و صنعت آبشیرین متعلق به شرکت ایثارفجرکاشان می باشد.

ایثار فجر کاشان