شرکت ایثار فجر

پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱

بازدید مهندس محمدرضا حاجی رضا مدیرکل جهادکشاورزی استان قم و مدیران ارشد این سازمان و مسئولین بانک کشاورزی از باغات پسته شرکت کشت و صنعت آبشیرین


ایثار فجر کاشان