شرکت ایثار فجر

افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت


با تصویب افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته و صدور سهام جدید در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/7/22 و ثبت قانونی آن در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و همچنین با تلاش و پیگیری های هیئت مدیره  از مبلغ 225,908,930,000 ریال به مبلغ  451.817.860.000 ریال افزایش یافت.

سهامداران گرامی می توانند برای گرفتن برگه سهم جدید، با در دست داشتن برگه سهم قبلی به امورسهام شرکت مراجعه نمایند.

ایثار فجر کاشان