شرکت ایثار فجر

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده شرکت


مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده شرکت

زمان: جمعه 1402/6/31 ساعت 9 صبح

مکان: بلوارقطب راوندی- دانشگاه کاشان- سالن علامه فیض

ایثار فجر کاشان