شرکت ایثار فجر

پنجشنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

افزایش سرمایه 150 درصدی


با تلاش و پیگیری های هیئت مدیره سرمایه شرکت از محل سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ 90,363,570,000 به مبلغ 225,908,930,000 افزایش یافت.

ایثار فجر کاشان