شرکت ایثار فجر

برداشت پسته از باغات شرکت کشت و صنعت آبشیرین


برداشت پسته از نوع رقم عباسعلی در باغات شرکت کشت و صنعت آبشیرین شروع شد. فرآوری پسته، پوست کنی و آماده‌سازی آن از مراحل بعد از برداشت می‌باشد که به همت شرکت کشت و صنعت آبشیرین کلیه مراحل فرآوری در محل مزرعه انجام میگردد. بعد از برداشت پسته عباسعلی و فندقی به ترتیب برداشت پسته احمدآقایی، اکبری و کله قوچی انجام می‌شود. قابل ذکر است باغات پسته شرکت کشت و صنعت آبشیرین 497/5 هکتار می باشد که بر اساس آخرین تغییر رقم‌های انجام شده پسته احمد آقایی ۱۷۰ هکتار، پسته اکبری ۱۹۰ هکتار، پسته عباسعلی 97/5 هکتار، پسته فندقی ۲۰ هکتار و پسته کله قوچی ۲۰ هکتار دارا می‌باشد.

لازم به ذکر است شرکت کشت و صنعت آبشیرین یکی از شرکت های زیر مجموعه ایثارفجر دارای 65 درصد مالکیت می باشد .

ایثار فجر کاشان