شرکت ایثار فجر

پنجشنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

اعضای هیات مدیره شرکت ایثار فجر کاشان


Card image cap
سیدجواد تکیه آرانی

رئیس هیئت مدیره

Card image cap
اکبر مسجدی آرانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

Card image cap
احسان درستکار

نایب رییس هیئت مدیره

Card image cap
ابراهیم راحمی نوش آبادی

عضو هیئت مدیره

Card image cap
حسین محمدزاده

عضو هیئت مدیره

Card image cap
عباس دارائی نژاد

عضو هیئت مدیره

Card image cap
مهدی حلاجی مجرد

عضو هیئت مدیره

ایثار فجر کاشان