شرکت ایثار فجر

بازدید میدانی اعضای هیئت مدیره از باغات مجتمع کشت و صنعت آبشیرین


تشکیل جلسه هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت آبشیرین در آستانه برداشت پسته و همچنین بازدید میدانی از باغات پسته و وضعیت پیوندهای امسال و سال های گذشته

ایثار فجر کاشان